Ogłoszono przez Jaromir Krajewski

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Rominckiej to pas o szerokości od 0,5 km do 5 km otaczający Puszczę Romincką od wschodu i południa. Zajmuje powierzchnię 7740 ha, z czego obszar 7492 ha pokrywa się z otuliną parku krajobrazowego.

Obszar chronionego krajobrazu (OChK) to forma ochrony przyrody obejmująca tereny wartościowe ze względu na wyróżniający się krajobraz i zróżnicowane ekosystemy. Często są to obszary pełniące funkcję korytarzy ekologicznych oraz tereny atrakcyjne turystycznie. 

OChK Puszczy Rominckiej zajmuje tereny otwarte, użytkowane rolniczo o urozmaiconej, polodowcowej rzeźbie tereny i dużych wysokościach względnych. Atrakcyjność krajobrazu podnosi obecność jezior: Czarnego, Przerośl i Pobłędzie oraz dolin malowniczych rzek: Jarki, Bludzi i Błędzianki. W OChK Puszczy Rominckiej położonych jest kilka wsi ciekawych ze względu na zabytki i zabudowę. Są to: Rogajny i Zawiszyn z pozostałościami dawnych majątków ziemskich, Stańczyki z najwyższymi w Polsce mostami, a także Dubeninki i Żytkiejmy z poewangelickimi kościołami i cmentarzami wojennymi.

                                                  

                                                    Obszar Chronionego Krajobrazu Puszcza Romincka - okolice Stańczyk